Architectural Programming : Assignment # 1 บทนำ

AART DORMITORY 

หอศิลป์

รายละเอียดโครงการ

ปัญหาและความเป็นมาของข้อเสนอโครงการ 

เนื่องจากที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ใกล้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังและสถานศึกษาจำนวนมาก  ซึ่งมีนักศึกษาจำนวนมาก และจากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทำให้ที่ตั้งนี้มีความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการประเภท Shopping arcade, ท่ารถและท่าเรือ, หอพักหรือโรงแรม

จากการวิเคราะห์ข้อมูล หอพักมีความเป็นไปได้มากที่สุดในการจัดทำเป็นโครงการ เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาและนักเรียนจำนวนมาก และจำนวนหอพักมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาและนักเรียน

นอกจากนี้จากการสำรวจปัญหาภายในหอพักบริเวณโดยรอบสถาบัน ฯ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากนักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบซึ่งมีจำนวนมาก ทั้งจากภายในคณะสถาปัตยกรรมซึ่งมีถึง  5 ภาค นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนักเรียนจากวิทยาลัยช่างศิลป์ เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ต้องการพื้นที่ในการทำงาน จึงทำให้ต้องไปเบียดเบียนพื้นที่ส่วนกลางของทางหอพัก ทำให้เกิดความไม่พอใจจากนักศึกษาคณะอื่น ๆ ดังนั้นจึงควรมีที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทางด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อจะไม่ทำให้เกิดปัญหาระหว่างหอพักกับตัวนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษาเองภายในหอพัก ซึ่งต้องเป็นหอพักที่มีพื้นที่เพียงพอและตอบรับกับฟังก์ชันสำหรับการทำงานของนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้

ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของที่ตั้งโครงการ 

ติดกับสถานศึกษาหลายแห่ง

 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 2. วิทยาลัยช่างศิลป์
 3. โรงเรียนพรตพิทยพยัต
 4. วิทยาลัยกรุงเทพ – สุวรรณภูมิ

ด้านทิศใต้ของที่ตั้งโครงการติดถนนลาดกระบัง

ด้านทิศเหนือของที่ตั้งโครงการติดคลองประเวศบุรีรมย์

ด้านทิศตะวันตกของที่ตั้งโครงการติดหอพัก FBT

ด้านทิศตะวันออกของที่ตั้งโครงการติดชุมชน(ซอยทิพย์วารี)

ทางการตลาด

ในบริเวณโดยรอบที่ตั้งโครงการมีหอพักจำนวนมากซึ่งเป็นคู่แข่งทางการตลาดของโครงการ แต่เนื่องจากโครงการนี้จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างจากหอพักทั่วไป และสามารถรองรับความต้องการที่มีความเฉพาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จึงมีผู้ใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

สภาพสังคม

สภาพสังคมในบริเวณรอบข้างโครงการเป็นสังคมการศึกษา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชนหัวตะเข้

นโยบาย

สร้างพื้นที่ที่ตอบรับความต้องการของนักเรียนและนักศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

การสำรวจปัญหา

สำรวจปัญหาภายในหอพักบริเวณโดยรอบสถาบันฯ ว่ามีปัญหาใดบ้าง เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยเมื่อพบปัญหา ซึ่งก็คือไม่มีพื้นที่ที่รองรับความต้องการของนักศึกษาที่ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบและก่อให้เกิดปัญหากกับผู้อยู่อาศัยที่อาศัยร่วมกันและปัญหากับทางหอพัก

จากการสำรวจผู้พักอาสัยภายในหอพักบริเวณโดยรอบสถาบัน สามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้ 

สิ่งที่ผู้อยู่อาศัยคำนึงถึงมากที่สุดในการเลือกที่อยู่อาศัย คือ

1. ขนาดและลักษณะห้อง

2. บริการจากส่วนกลาง

3. สภาพแวดล้อมโดยรวม

4.ความปลอดภายในอาคาร   และ การคมนาคม

5.การตกแต่งภายในอาคาร

สรุปแบบสอบถามปัญหาและความต้องการของคนที่อยู่อาศัยในลาดกระบัง

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • การใช้พื้นที่บริเวณรอบ ๆ ตัวอาคารที่พัก ต้องการหรือ มีปัญหาใดที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อท่านอย่างไร
  • ทางเข้าเมื่อฝนตกมีน้ำท่วมบ่อยครั้ง
  • มีบริเวณที่มีต้นไม้และทำกิจกรรมภายนอกได้น้อย
  • บริเวณรอบๆ มีความสกปรก
  • ต้องการร้านค้าที่เปิดใน 24 ชั่วโมงใกล้กับหอพัก
  • ต้องการพื้นที่ออกกำลังกายภายในหอพัก
  • ต้องการพื้นที่แปลกใหม่กว่าหอพักอื่น ๆ
  • สำหรับบ้านเช่าต้องการความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก เช่น ความปลอดภัยของทางเข้า
  • บ้านเช่าต้องการความเป็นส่วนตัว
  • ปัญหาของบ้านที่เช่ามีความทุดโทรมมาก  แต่จำเป็นต้องอยู่เนื่องจากบ้านเช่าอื่นๆ อยู่ไกลจากสถานศึกษา
  • ต้องการบ้านเช่าที่ง่ายต่อการเดินทางได้สะดวกสบายจากสถาบันศึกษา
 • การใช้พื้นที่ตัวอาคารต้องการหรือมีปัญหาใดที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย
  • มีบริเวณทางขึ้นอาคารน่ากลัว
  • ที่วางรองเท้าไม่เป็นระเบียงทำให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดี และมลพิษทางอากาศ
  • นักเรียน นักศึกษาออกมาทำงานภายนอกห้องซึ่งเป็นบริเวณทางเดินภายในตัวอาคาร
 • การใช้พื้นที่ภายในห้องพักต้องการหรือมีปัญหาใดที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย
  • เมื่อปิดห้องยังมีเสียงจากห้องอื่นๆ ออกมารบกวน
  • ห้องที่อยู่อาคารข้างเคียงสามารถมองเข้ามาเห็นกิจกรรมส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย
  • ต้องการพื้นที่ในการปลูกต้นไม้
  • ประตูห้องมีขนาดเล็กไม่สามารถเอางานชิ้นใหญ่ออกมาได้ (นักศึกษา)
  • ห้องมีพื้นที่คับแคบ
  • ห้องไม่สามรถปรับเปลี่ยนที่วางเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับกิจกรรมที่ใช้ในห้องได้
  • ต้องการให้สามรถทำอะไรได้บริเวณผนังห้อง เช่น การติดรูปภาพ วาดภาพบนผนังห้อง

ด้านการบุคคลร่วมอาคาร

มีปัญหาอะไรที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆของผู้ร่วมใช้อาคาร

 • มีการทำงานของนักเรียน นักศึกษาในเวลากลางคืน ทำให้เกิดเสียงดัง
 • การทำงานของนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดความสกปรกและมลพิษภายในตัวอาคาร
 • ในหอพักสตรีมีการนำบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปภายในตัวอาคาร
 • มีการทำกิจกรรมสังสรรค์ภายในหอพักไม่เกรงใจผู้อยู่อาศัย
 • ผู้ใช้อาคารส่งเสียงดังเวลาเดินขึ้นตัวอาคาร

ด้านสาธารณูปโภค

มีสาธารณูปโภคใดที่ต้องการเพิ่มเติมหรือ มีปัญหาที่เกิดขึ้น

 • ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้มาตรฐาน
 • ค่าน้ำค่าไฟมีราคาสูง
 • ที่ทิ้งขยะ ทำให้เกิดมลพิษ
 • เมื่อเกิดฝนตก ระบบไฟฟ้าจะมีปัญหา

ด้านการคมนาคม

 1. ปัญหาและสิ่งที่ต้องการ เกี่ยวกับทางสัญจรและที่จอดรถ
 • ไม่มีที่จอดรดและไม่มีที่กลับรถ
 • ต้องการที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ที่ปลอดภัยและมีหลังคา
 • ต้องการที่จอดรถไม่ไกลจากที่พักอาศัย

2. ปัญหาและสิ่งที่ต้องการ ที่เกี่ยวกับทางสัญจรทางคน

 • ทางเดินที่ป้องกันฝนตกหรือแดดร้อน
 • ต้องการทางเดินที่ปลอดภัย
 • ทางเดินที่มีบรรยากาศสวยงามและสะอาด

จากการสำรวจมีจำนวนของนักศึกษาและบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานที่ไม่มีที่พักอาศัยถาวรหรือภูมิลำเนาอยู่ในเขตลาดกระบังเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ต้องอาศัยอยู่ในหอพัก หรือบ้านเช่า   นอกจากนี้มีนักศึกษาและนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีจำนวน มากกว่า 2,000 คน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาเกี่ยวกับการออกแบบ และ นักเรียนของวิทยาลัยช่างศิลป ที่มีจำนวนนักเรียน 811 คน ซึ่งมีการใช้ชีวิตและ พฤติกรรม การทำงานต่างกับบุคคลที่เรียนหรือทำงานทั่วไป

สมมติฐาน

โครงการหอพักนี้สามารถตอบรับกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

กระบวนการดำเนินการ

 1. ลงพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการ
 2. วิเคราะห์ที่ตั้งโครงการว่าสามารถปลูกสร้างอาคารประเภทใดได้บ้าง
 3. วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของ USER
 4. ออกแบบสอบถามและสำรวจข้อมูลอาคารตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะสร้าง
 5. ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสำรวจกับกลุ่มตัวอย่าง 100 คน
 6. สรุปข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและจากการทำการสำรวจ เพื่อสรุปว่าจะสร้างเป็นโครงการประเภทใด
 7. นำแนวคิดที่ได้จากการสำรวจมาออกแบบโครงการ โดยคำนึงถึง USER, บริบทรอบข้าง และสภาพอากาศบริเวณโครงการ

แนวคิดในการดำเนินงาน

สร้างหอพักสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีฟังก์ชันและพื้นที่ที่เหมาะสมและตอบรับต่อผู้อยู่อาศัย

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะพบในการดำเนินการ

–          ไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ แบบสอบถาม

วิธีการแก้ไข

–          ทำแบบสอบถามให้มีความน่าสนใจ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: