การประมาณราคา

จากตารางราคาประเมินค่าก่อสร้าง นำมาประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

ประเมินรายรับ (ต่อเดือน)

พื้นที่ให้เช่า

– บ้านเช่า  12 หลัง            เดือนละ 10,000 บาท       120,000    บาท

– หอพัก  416  ห้อง           เดือนละ  4,500   บาท      1,872,000  บาท

– ร้านค้า 4 ร้าน                 เดือนละ 20,000 บาท       80,000       บาท

รวม          2,072,000      บาท

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของโครงการ

        จุดคุ้มทุน = เงินลงทุนเริ่มแรก / รายได้หัก ด้วยค่าใช้จ่ายต่อเดือนหรือต่อปี

232,640,000 / 2,072,000

=   112  เดือน  หรือ  9 ปี 4 เดือน

  • ผลสรุปการดำเนินการศึกษา
  • เนื่องจากโครงการจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพื่อตอบสนองปัญหาการใช้สอยพื้นที่พักอาสัยของนักศึกษา จึงทำให้เกิดพื้นที่ส่วนกลางที่มากกว่าอาคารพักอาศัยทั่วๆ ไป  จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น รายรับจึงได้ไม่มากเท่าที่ควร และเกิดจุดคุ้มทุนช้า   ดังนั้นเพื่อความคุ้มทุนของโครงการ ถ้าเกิดขึ้นจริงในอนาคต ต้องมีการปรับให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนกลางจากผู้พักอาศัย เช่น ค่าเช่าสนามบาสเกตบอล ค่าส่วนกลางสาธารณะเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายรับให้กับโครงการ 
ผู้จัดทำโครงการ 

นายธนช เหลาหา 51020026

นางสาวพชร บัวแสง 51020046

นางสาวพชร สิงห์เรือง 51020047

นางสาวพัชรดา อินแปลง 51020049

นางสาวพุดซ้อน พรหมกิ่งแก้ว 51020054

นายมนัส ศรีพิลา 51020059

นางสาวศุภางค์ ยุทธาคนี 51020073

นายสุธีมา ศรีสุข 51020080

นางสาวอรุณศรี ปั้นมา 51020087

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: